نویسنده = ������ ������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مجموعه های فازی نوع-2

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-150

شگوه سرگلزائی؛ حسن میش مست نهی