نویسنده = عباس پرچمی
p-مقدار فازی در نرم‌افزار R

دوره 3، شماره 2، دی 1399، صفحه 153-164

عباس پرچمی؛ محمدرضا ربیعی؛ محدثه سادات مدنی


متغیر تصادفی فازی LR

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 89-107

عباس پرچمی


الگوریتم ‎EM مبتنی بر مشاهدات فازی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 35-44

عباس پرچمی


نمودارهای کنترل شوهارت بر اساس کیفیت فازی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 55-72

عباس پرچمی