نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. ضریب هم بستگی بین داده های فازی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 73-91

رضا زارعی