نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. رویکردهای وزنی در برازش مدل های رگرسیون فازی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 105-117

جلال چاچی؛ علیرضا چاجی