نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. FNHSM_HRS: سیستم توصیه‌گر ترکیبی مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و معیار شباهت اکتشافی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-80

مصطفی خلجی؛ چیترا دادخواه