نویسنده = ������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. حل مسئله تصمیمگیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقه ای

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 73-87

حسن حسن پور؛ سمیرا رهنما