نویسنده = محمدباقر دولتشاهی
ارائه یک روش انتخاب ویژگی برخط مبتنی بر جریان ویژگی بر اساس انتگرال فازی چوکت

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 161-185

محمدرضا پژوهان؛ امین هاشمی؛ محمدباقر دولتشاهی


کاربرد منطق فازی در تشخیص تپش قلب نامنظم با استفاده از نوار قلب

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 33-61

آرمین شوقی؛ محمدباقر دولتشاهی


تصمیم گیری چند شاخصه فازی و کاربردهای آن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 181-235

امین هاشمی؛ محمدباقر دولتشاهی