نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 179-190

رضا اعتصامی؛ محسن مددی؛ رضا پور موسی؛ رضا اشرف گنجویی