نویسنده = ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 3
2. ارائه نمودارهای کنترل ‎‏کیفیت فازی- آماری فرایند با استفاده از عملگر فازی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 165-176

مهسا صعصعی؛ رضا پور موسی


3. کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 179-190

رضا اعتصامی؛ محسن مددی؛ رضا پور موسی؛ رضا اشرف گنجویی