نویسنده = رضا اشرف گنجویی
کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 179-190

رضا اعتصامی؛ محسن مددی؛ رضا پور موسی؛ رضا اشرف گنجویی


رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 223-233

رضا اشرف گنجویی؛ حسین اکبری فرد