نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد آزمون فرضیۀ فازی در تحلیل شکاف برخی متغیرهای مربوط به پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-16

سید محمود طاهری؛ مسعود اسدی؛ اصغر شیرعلی پور