نویسنده = مهدیه امینی
تعداد مقالات: 1
1. روش های مقابله با هم خطی چندگانه در مدل های رگرسیون خطی فازی با ورودی و خروجی فازی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-57

علیرضا عرب پور؛ مهدیه امینی