نویسنده = زهرا بهدانی
تعداد مقالات: 1
1. ضریب جینی برای داده‌های فازی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 59-72

زهرا بهدانی