نویسنده = محدثه سادات مدنی
p-مقدار فازی در نرم‌افزار R

دوره 3، شماره 2، دی 1399، صفحه 153-164

عباس پرچمی؛ محمدرضا ربیعی؛ محدثه سادات مدنی