نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی نوین در مدلسازی و حل مسئله درخت فراگیر کمینه

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 111-123

مدینه فرنام؛ مجید دره میرکی