نویسنده = مهدیه عرفانیان
طرح نمونه‌گیری دنباله‌ای فازی با معیارهای پذیرش و رد نادقیق

دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، آذر 1400، صفحه 49-70

رباب افشاری؛ مهدیه عرفانیان