نویسنده = مهدیه عرفانیان
تعداد مقالات: 1
1. طرح نمونه‌گیری دنباله‌ای فازی با معیارهای پذیرش و رد نادقیق

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 49-70

10.22034/jfsa.2021.137383

رباب افشاری؛ مهدیه عرفانیان