نویسنده = نبی همتی
تقریب اعداد فازی مبتنی بر حفظ ترکیب توام پشتیبان و هسته

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 145-169

بهرام فرهادی نیا؛ نبی همتی