کلیدواژه‌ها = فازی
تعداد مقالات: 3
1. زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺎزی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-129

حدیث معینی نیا


2. کاربرد آزمون فرضیۀ فازی در تحلیل شکاف برخی متغیرهای مربوط به پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-16

سید محمود طاهری؛ مسعود اسدی؛ اصغر شیرعلی پور


3. مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 81-108

امیر رحیمی؛ فرانک حسین‌زاده سلجوقی