کلیدواژه‌ها = مجموعه های فازی فاصله ای مقدار
1. نظریه مجموعه های فازی و تعمیم های آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

اسفندیار اسلامی


شماره‌های پیشین نشریه