کلیدواژه‌ها = اتوماتا
مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی)

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 33-68

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده؛ خدیجه ابول پور


مروری بر اتوماتای فازی

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 69-87

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده