کلیدواژه‌ها = زبان و ماشین‌ها
مروری بر اتوماتای فازی

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 69-87

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده