کلیدواژه‌ها = متغیر تصادفی فازی
متغیر تصادفی فازی LR

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 89-107

عباس پرچمی