کلیدواژه‌ها = فازی مردد بازه‌ای ـ مقدار
مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 81-108

امیر رحیمی؛ فرانک حسین‌زاده سلجوقی