کلیدواژه‌ها = ضرایب متقارن و نامتقارن
تعداد مقالات: 1
1. رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-233

رضا اشرف گنجویی؛ حسین اکبری فرد