کلیدواژه‌ها = شاخص کارایی فرآیند
تعداد مقالات: 1
1. احتمال پسین شاخص کارایی C'p برای فرآیند دارای توزیع نمایی با حدود مشخصه‌ی فنی فازی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 237-244

بنیتا دولت‌زاده؛ وحید امیرزاده