کلیدواژه‌ها = شاخص های نابرابری اقتصادی
ضریب جینی برای داده‌های فازی

دوره 3، شماره 2، دی 1399، صفحه 59-72

زهرا بهدانی