کلیدواژه‌ها = شاخص‌های کارایی تابعی
شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده

دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، آذر 1400، صفحه 1-25

زینب عباسی گنجی