کلیدواژه‌ها = زنجیره تامین
تعداد مقالات: 1
1. زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺎزی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-129

حدیث معینی نیا