تعداد مقالات: 69

1. نظریه مجموعه های فازی و تعمیم های آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

20.1001.1.27174409.1397.1.1.1.2=DOR

اسفندیار اسلامی


3. حسابگری با واژگان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-24

20.1001.1.27174409.1398.2.1.1.9/DOR

ماشاالله ماشین‌چی؛ حدیث السادات حسینی نژاد


5. مروری بر روش های یادگیری تقویتی فازی با معماری نقاد-تنها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-34

20.1001.1.27174409.1397.1.2.2.5/DOR

ولی درهمی؛ فریناز اعلمی یان هرندی


6. عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی روی مشبکه های کامل

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-32

20.1001.1.27174409.1397.1.1.2.3=DOR

فاطمه کوچکی نژاد؛ ماشالله ماشین چی


9. پیشبینی پارامتر های هواشناسی بوسیله سیستم فازی تطبیق پذیر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-42

20.1001.1.27174409.1397.1.1.3.4/DOR

محمد تشنه لب؛ محمد سعید ابراهیمی سعدآبادی


10. الگوریتم ‎EM مبتنی بر مشاهدات فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-44

20.1001.1.27174409.1397.1.2.3.6/DOR

عباس پرچمی


12. ضریب جینی برای داده‌های فازی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 59-72

20.1001.1.27174409.1399.3.2.3.0/DOR

زهرا بهدانی


15. مروری بر اتوماتای فازی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-87

20.1001.1.27174409.1398.2.1.4.2/DOR

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده


18. متغیر تصادفی فازی LR

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-107

20.1001.1.27174409.1398.2.1.5.3/DOR

عباس پرچمی


19. مقایسه منطق‌های فازی شهودی تاکوتی-تیتانی و آتاناسوف

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 89-106

20.1001.1.27174409.1399.3.2.5.2/DOR

روح الله حسینی نوه؛ اسفندیار اسلامی


20. رویکردهای وزنی در برازش مدل های رگرسیون فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-117

20.1001.1.27174409.1397.1.2.5.8/DOR

جلال چاچی؛ علیرضا چاجی


21. ضریب هم بستگی بین داده های فازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-91

20.1001.1.27174409.1397.1.1.6.7/DOR

رضا زارعی


22. زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺎزی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-129

20.1001.1.27174409.1399.3.2.6.3/DOR

حدیث معینی نیا