تعداد مقالات: 41
1. نظریه مجموعه های فازی و تعمیم های آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

اسفندیار اسلامی


2. مشارکت‌های استاد ارقامی در آمار و احتمال فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-9

سید محمود طاهری


3. حسابگری با واژگان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-24

ماشاالله ماشین‌چی؛ حدیث السادات حسینی نژاد


4. مروری بر روش های یادگیری تقویتی فازی با معماری نقاد-تنها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-34

ولی درهمی؛ فریناز اعلمی یان هرندی


5. عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی روی مشبکه های کامل

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-32

فاطمه کوچکی نژاد؛ ماشالله ماشین چی


6. طرح نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای از تولیدات با کیفیت فازی: چرا و چگونه؟

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-45

رباب افشاری؛ بهرام صادقپور گیلده


7. پیشبینی پارامتر های هواشناسی بوسیله سیستم فازی تطبیق پذیر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-42

محمد تشنه لب؛ محمد سعید ابراهیمی سعدآبادی


8. الگوریتم ‎EM مبتنی بر مشاهدات فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-44

عباس پرچمی


10. نطریۀ احتمال و نظریۀ امکان: ‎ ‎شباهت‌ها و تفاوت‌ها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-54

سید محمود طاهری


11. معیارهای فاصله و شباهت برای مجموعه های فازی و برخی از توسعه های آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-104

کامران رضایی؛ حسن رضایی


12. مروری بر اتوماتای فازی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-87

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده


13. نمودارهای کنترل شوهارت بر اساس کیفیت فازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-72

عباس پرچمی


14. متغیر تصادفی فازی LR

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-107

عباس پرچمی


15. رویکردهای وزنی در برازش مدل های رگرسیون فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-117

جلال چاچی؛ علیرضا چاجی


16. ضریب هم بستگی بین داده های فازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-91

رضا زارعی


17. یک رویکرد پیشنهادی برای حل مسایل برنامه‌ریزی خطی تصادفی فازی چندهدفه با احتمال فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-133

سید هادی ناصری؛ سلیم باوندی


18. t-نرم های ارشمیدسی و قانون تناقض

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-32

ماشاالله ماشین‌چی؛ سید علی موسوی


19. کاربرد آزمون فرضیۀ فازی در تحلیل شکاف برخی متغیرهای مربوط به پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-16

سید محمود طاهری؛ مسعود اسدی؛ اصغر شیرعلی پور


20. کدنگاری روی BE -جبرها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 17-32

اکبر رضایی؛ ارشام برومند سعید؛ محمد حمیدی


21. مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 33-68

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده؛ خدیجه ابول پور


22. کاربرد منطق فازی در تشخیص تپش قلب نامنظم با استفاده از نوار قلب

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-61

آرمین شوقی؛ محمدباقر دولتشاهی


23. طراحی یک سیستم تشخیص نفوذ به کمک روش های مبتنی بر سیستمهای هوشمند

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 63-74

میثم ثمره قاسم؛ مرجان کوچکی رفسنجانی


24. FNHSM_HRS: سیستم توصیه‌گر ترکیبی مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و معیار شباهت اکتشافی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-80

مصطفی خلجی؛ چیترا دادخواه