دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مروری بر درختان تصمیم فازی و غیرفازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

زهرا بهدانی؛ وحیده احراری