دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

معرفی روشی جدید برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها مبتنی بر روش خوشه‌بندی تجزیه نامنفی ماتریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

لعیا علی احمدی پور؛ عزت ولی پور