تعداد مقالات: 58

51. رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-233

رضا اشرف گنجویی؛ حسین اکبری فرد


52. احتمال پسین شاخص کارایی C'p برای فرآیند دارای توزیع نمایی با حدود مشخصه‌ی فنی فازی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 237-244

بنیتا دولت‌زاده؛ وحید امیرزاده


53. مسئله کوله پشتی با ارزش های فازی مردد بازه‌ای مقدار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 245-260

مدینه فرنام؛ مجید دره میرکی


54. بهبود ماشین یادگیر هیجانی مغز با الهام از ماشین یادگیر محدود فازی آنلاین حافظه‌دار بازگشی مبتنی بر سیستم عصبی فازی تاکاگی‌سوگنو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

مهدی گلشن؛ محمد تشنه لب؛ آرش شریفی


55. رویکردی نوین در مدلسازی و حل مسئله درخت فراگیر کمینه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

مجید دره میرکی؛ مدینه فرنام


56. طرح نمونه‌گیری دنباله‌ای فازی با معیارهای پذیرش و رد نادقیق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

رباب افشاری؛ مهدیه عرفانیان


57. تعیین شاخص کارایی فرایند به روش استنباط پیشگو ناپارامتریک و بررسی آن در محیط فازی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

سهیل شکری


58. شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

زینب عباسی گنجی