معیارهای فاصله و شباهت برای مجموعه های فازی و برخی از توسعه های آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، گروه علوم کامپیوتر

چکیده

پس از معرفی مجموعه های فازی توسط زاده، این مجموعه ها مورد توجه بسیاری
از محققان قرار گرفت و توسعه های متعددی از آنها معرفی شد. به عنوان نمونه، می توان
به مجموعه های فازی نوع ٢، مجموعه های فازی بازه مقدار، مجموعه های فازی شهودی و
مجموعه های فازی مردد اشاره کرد. با توجه به کاربردهای متعدد این مجموعه ها در زمینه های
مختلف و همچنین با توجه به اهمیت معیارهای فاصله و شباهت در زمینه هایی همچون تصمیم
گیری، تشخیص الگو، داده کاوی و غیره، بررسی این معیارها برای مجموعه های فازی و
توسعه های آن، امری حائز اهمیت است. از اینرو، در این مقاله به بررسی برخی از معیارهای
فاصله و شباهت معرفی شده برای این مجموعه ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها