دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. حسابگری با واژگان

صفحه 1-24

ماشاالله ماشین‌چی؛ حدیث السادات حسینی نژاد


دعوت شده

4. مروری بر اتوماتای فازی

صفحه 69-87

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده


ویژه نامه

5. متغیر تصادفی فازی LR

صفحه 89-107

عباس پرچمی