دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، آذر 1398 

مقاله پژوهشی

1. t-نرم های ارشمیدسی و قانون تناقض

صفحه 1-32

ماشاالله ماشین‌چی؛ سید علی موسوی


دعوت شده

2. مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی)

صفحه 33-68

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده؛ خدیجه ابول پور


مقاله پژوهشی

4. مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن

صفحه 81-108

امیر رحیمی؛ فرانک حسین‌زاده سلجوقی


مقاله پژوهشی

6. مروری بر مجموعه های فازی نوع-2

صفحه 123-150

شگوه سرگلزائی؛ حسن میش مست نهی


ویژه نامه

9. کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم

صفحه 179-190

رضا اعتصامی؛ محسن مددی؛ رضا پور موسی؛ رضا اشرف گنجویی


10. کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها

صفحه 191-204

حسین آزادی خیرآبادی؛ محمدرضا ماشین چی


مقاله پژوهشی

11. طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت

صفحه 205-222

مرجان کوچکی رفسنجانی؛ حمیده فاطمی دخت


ویژه نامه

12. رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن

صفحه 223-233

رضا اشرف گنجویی؛ حسین اکبری فرد