دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1398 
1. t-نرم های ارشمیدسی و قانون تناقض

صفحه 1-32

ماشاالله ماشین‌چی؛ سید علی موسوی


2. مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی)

صفحه 33-68

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده؛ خدیجه ابول پور


4. مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن

صفحه 81-108

امیر رحیمی؛ فرانک حسین‌زاده سلجوقی


6. مروری بر مجموعه های فازی نوع-2

صفحه 123-150

شگوه سرگلزائی؛ حسن میش مست نهی


9. کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم

صفحه 179-190

رضا اعتصامی؛ محسن مددی؛ رضا پور موسی؛ رضا اشرف گنجویی


10. کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها

صفحه 191-204

حسین آزادی خیرآبادی؛ محمدرضا ماشین چی