دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. t-نرم های ارشمیدسی و قانون تناقض

صفحه 1-32

20.1001.1.27174409.1398.2.2.1.1=DOR

ماشاالله ماشین‌چی؛ سید علی موسوی


دعوت شده

2. مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی)

صفحه 33-68

20.1001.1.27174409.1398.2.2.2.2=DOR

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده؛ خدیجه ابول پور


مقاله پژوهشی

4. مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن

صفحه 81-108

20.1001.1.27174409.1398.2.2.4.4=DOR

امیر رحیمی؛ فرانک حسین‌زاده سلجوقی


مقاله پژوهشی

6. مروری بر مجموعه های فازی نوع-2

صفحه 123-150

20.1001.1.27174409.1398.2.2.6.6=DOR

شگوه سرگلزائی؛ حسن میش مست نهی


ویژه نامه

9. کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم

صفحه 179-190

20.1001.1.27174409.1398.2.2.9.9=DOR

رضا اعتصامی؛ محسن مددی؛ رضا پور موسی؛ رضا اشرف گنجویی