دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-260 

مقاله پژوهشی

2. کدنگاری روی BE -جبرها

صفحه 17-32

اکبر رضایی؛ ارشام برومند سعید؛ محمد حمیدی


دعوت شده

7. برآورد بیز فازی بر‌اساس داده‌های فازی

صفحه 121-134

ملیحه عابدینی؛ محسن عارفی


مقاله پژوهشی

8. مقدمه ای بر روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل فازی

صفحه 135-162

نازنین احمدی؛ الهام احمدی؛ سعید عباس بندی؛ توفیق الهویرنلو