دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-260 

مقاله پژوهشی

2. کدنگاری روی BE -جبرها

صفحه 17-32

20.1001.1.27174409.1399.3.1.2.7/DOR

اکبر رضایی؛ ارشام برومند سعید؛ محمد حمیدی


مقاله پژوهشی

8. مقدمه ای بر روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل فازی

صفحه 135-162

20.1001.1.27174409.1399.3.1.8.3/DOR

نازنین احمدی؛ الهام احمدی؛ سعید عباس بندی؛ توفیق الهویرنلو