دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-211 

مقاله پژوهشی

9. p-مقدار فازی در نرم‌افزار R

صفحه 153-164

20.1001.1.27174409.1399.3.2.9.6/DOR

عباس پرچمی؛ محمدرضا ربیعی؛ محدثه سادات مدنی