اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علیرضا خواستان

ریاضی کاربردی- آنالیز عددی دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

iasbs.ac.ir/personalpage?id=31202&staff=0&lang=fa
khastaniasbc.ac.ir
024- 3315 5113
0000-0003-3243-4965

h-index: 14  

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24335234900

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=0L-Uz2kAAAAJ