اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

ولی درهمی

مهندسی برق، سیستم های کنترل استاد دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/derhami
vderhamiyazd.ac.ir
035-31232365

h-index: 9  

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26434197700

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jh05m8oAAAAJ