اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

آرشام برومند سعید

ریاضی محض، ساختار های جبری استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

mathfaculty.uk.ac.ir/~arsham
arshamuk.ac.ir
034-31322490

h-index: 16  

لینک ارجاعات مقالات در گوگل اسکالر و اسکوپوس: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8550073100

https://scholar.google.com/citations?user=NCL1cmkAAAAJ&hl=en&oi=ao