اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

حسین نظام آبادی پور

برق- الکترونیک استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

bam.ac.ir/HosseinNezamabadiPour
nezamuk.ac.ir
034 -32116215
0000-0002-3350-7348

h-index: 34  

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505904544

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=GopXT0MAAAAJ