اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

ماشاا... ماشین چی

ریاضیات فازی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/en/mamashinchi
mashinchiuk.ac.ir
0341-245-3608
0000-0002-7573-1751

h-index: 16  

لینک ارجاعات مقالات در گوگل اسکالر و اسکوپوس:

https://www.researchgate.net/profile/Mashaallah_Mashinchi

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Pc7BQ8oAAAAJ