اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سید علی ترابی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~satorabi
satorabiut.ac.ir
054- 31136377
0000-0002-9764-9679

h-index: 37  

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8625505200

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4hlKJCkAAAAJ