نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون آماری آزمون آماری براساس فرضیه های فازی شهودی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 271-292]
 • آزمون فرضیه‌ p-مقدار فازی در نرم‌افزار R [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 153-164]
 • آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ رویکرد بوت استرپ در آزمون فرضیه برای واریانس متغیر تصادفی فازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 187-204]
 • آزمون فرضیه فازی طرح نمونه‌گیری دنباله‌ای فازی با معیارهای پذیرش و رد نادقیق [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 49-70]
 • آزمون فرضیه ها کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 21-42]
 • آستانه اپیدمی مقایسه عدد مولد پایه فازی و غیرفازی در یک مدل اپیدمی برای انتشار ویروس در شبکه‌های کامپیوتری [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 109-122]
 • آلفا برش خوشه‌بندی داده‌های فازی با به کارگیری الگوریتمFCM بر مبنای یک معیار اندازه فاصله پارامتری [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 93-119]
 • آلودگی هوا استفاده از شاخص‌های قابلیت فرایند فازی برای بررسی و تحلیل آلودگی هوا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 141-152]
 • آماره نمودار کنترل فازی-آماری ارائه نمودارهای کنترل ‎‏کیفیت فازی- آماری فرایند با استفاده از عملگر فازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 165-176]

ا

 • ابرفضا ابرفضاهای برداری(کراسنری)شبه توپولوژیک فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 27-53]
 • ابرفضای برداری برخی ویژگی‌های مجموعه بردارهای نَرم روی ابرفضاهای برداری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 187-210]
 • ابرگروه گراف متناظر با ابرگروهوار فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 55-81]
 • اتوماتا مروری بر اتوماتای فازی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 69-87]
 • اتوماتا مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 33-68]
 • اﺗﻮﻣﺎﺗﺎی درﺧﺘﯽ ﻓﺎزی ارتباط بین اتوماتای درختی فازی قطعی و نگاشت های مرحله ای تشخیص پذیر نرمال [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 113-132]
 • اتوماتای عمومی مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 33-68]
 • اتوماتای عمومی همگون سازی اتوماتای نوتروسوفیک عمومی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 83-107]
 • اتوماتای فازی مروری بر اتوماتای فازی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 69-87]
 • اتوماتای فازی مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 33-68]
 • اتوماتای فازی همگون سازی اتوماتای نوتروسوفیک عمومی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 83-107]
 • اتوماتای فازی شهودی مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 33-68]
 • اجار ه بها کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 179-190]
 • اﺣﺘﻤﺎل هوش چیست و هوشمند کیست؟ (به سوی تعریف فراگیر و یکتا برای هوش) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 133-150]
 • احتمال پسین کارایی فرآیند احتمال پسین شاخص کارایی C'p برای فرآیند دارای توزیع نمایی با حدود مشخصه‌ی فنی فازی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 237-244]
 • احتمال فازی مشارکت‌های استاد ارقامی در آمار و احتمال فازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-9]
 • احتمال فازی تعمیم توزیع‌های موزون توسط توزیعهای دومتغیره برپایه پیشامدهای فازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 131-140]
 • ادراک ادراک برپایه امکان: تأملی بر بازشناسی الگوی اشکال [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-26]
 • ارزیابی یادگیرنده ارائه یک مدل جدید ارزیابی بااستفاده ازرویکردهای عدم قطعیت فازی وخاکستری درنظام آموزشی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 181-201]
 • استراتژی مدیریت انرژی کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 191-204]
 • استنباط پیشگو ناپارامتری تعیین شاخص کارایی فرایند به روش استنباط پیشگو ناپارامتریک و بررسی آن در محیط فازی [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 71-93]
 • اشتراک فازی t-نرم های ارشمیدسی و قانون تناقض [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-32]
 • اصل توسیع ضریب هم بستگی بین داده های فازی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 73-91]
 • اصل توسیع ضریب جینی برای داده‌های فازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 59-72]
 • اصل سازگاری نطریۀ احتمال و نظریۀ امکان: ‎ ‎شباهت‌ها و تفاوت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 43-54]
 • اصل گسترش حسابگری با واژگان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • اصل گسترش p-مقدار فازی در نرم‌افزار R [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 153-164]
 • اطلاعات از دست رفته معرفی روشی جدید برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها مبتنی بر روش خوشه‌بندی تجزیه نامنفی ماتریس [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 73-92]
 • اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎزی شبکه های عصبی در تحلیل اطلاعات فازی از تصاویر شبکیه چشم [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1-20]
 • اعتیاد جوانان کاربرد تکنیک دیمتل فازی جهت طراحی مدل تصمیم گیری علی-معلولی عوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 227-245]
 • اعداد فازی تعیین شاخص کارایی فرایند به روش استنباط پیشگو ناپارامتریک و بررسی آن در محیط فازی [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 71-93]
 • اعداد فازی شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 1-25]
 • اعداد فازی تقریب اعداد فازی مبتنی بر حفظ ترکیب توام پشتیبان و هسته [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 145-169]
 • اعداد فازی شاخص‌های کارایی یک‌متغیره و چندمتغیره در محیط فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 269-310]
 • اعداد فازی ذوزنقه‌ای یک رویکرد چندهدفه برای حل مسائل برنامه‌ریزی کسری خطی تماماً فازی با اعداد فازی ذوزنقه‌ای [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 121-154]
 • اعداد فازی مثلثی یک رویکرد پیشنهادی برای حل مسایل برنامه‌ریزی خطی تصادفی فازی چندهدفه با احتمال فازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 119-133]
 • الگوررﯾﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری طراحی یک سیستم تشخیص نفوذ به کمک روش های مبتنی بر سیستمهای هوشمند [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 63-74]
 • الگوریتم EM‎ الگوریتم ‎EM مبتنی بر مشاهدات فازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 35-44]
 • الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه فازی طراحی بهینه ماشین الکتریکی استفاده شده در فضا پیماها با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه فازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 151-164]
 • الگوریتم بهین هیابی ازدحام ذرات ) PSO ( طراحی کنتر ل کننده مود لغزشی فازی مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات برای تعقیب نقطه ی حداکثر توان در سیستم فتوولتائیک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 163-179]
 • الگوریتم تکامل تفاضلی بهبود یافته با فازی نوع ٢ باز ه ای(IT2FDE) طراحی کنترل کننده فرکانس- بار PI مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی فازی نوع ٢ بازه ای برای مدل غیرخطی ریزشبکه جزیره ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-67]
 • الگوریتم جستجوی گرانشی کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 191-204]
 • الگوریتم ژنتیک پیشبینی پارامتر های هواشناسی بوسیله سیستم فازی تطبیق پذیر [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-42]
 • الگوریتم های وزنی تکرار شونده رویکردهای وزنی در برازش مدل های رگرسیون فازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 105-117]
 • الگوی اشکال ادراک برپایه امکان: تأملی بر بازشناسی الگوی اشکال [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-26]
 • الگوی مصرف مدیریت باتری خودروهای برقی و بهبود الگوی مصرف بار با مدل سازی فازی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 247-270]
 • امکان ادراک برپایه امکان: تأملی بر بازشناسی الگوی اشکال [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-26]
 • انبوهش رهیافت تصمیم‌گیری‌های چند معیاره در ارزیابی نیکویی برازش مدل‌های آماری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 247-267]
 • انتخاب ویژگی ارائه یک روش انتخاب ویژگی بر اساس مجموعه های فازی مردد در داده های چندبرچسبی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 201-222]
 • انتخاب ویژگی برخط ارائه یک روش انتخاب ویژگی برخط مبتنی بر جریان ویژگی بر اساس انتگرال فازی چوکت [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 161-185]
 • انتشار ویروس مقایسه عدد مولد پایه فازی و غیرفازی در یک مدل اپیدمی برای انتشار ویروس در شبکه‌های کامپیوتری [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 109-122]
 • انتگرال فازی چوکت ارائه یک روش انتخاب ویژگی برخط مبتنی بر جریان ویژگی بر اساس انتگرال فازی چوکت [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 161-185]
 • اندازۀ احتمال نطریۀ احتمال و نظریۀ امکان: ‎ ‎شباهت‌ها و تفاوت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 43-54]
 • اندازۀ امکان نطریۀ احتمال و نظریۀ امکان: ‎ ‎شباهت‌ها و تفاوت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 43-54]
 • اندازۀ لزوم‏ نطریۀ احتمال و نظریۀ امکان: ‎ ‎شباهت‌ها و تفاوت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 43-54]
 • اندیس کارایی تعیین شاخص کارایی فرایند به روش استنباط پیشگو ناپارامتریک و بررسی آن در محیط فازی [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 71-93]
 • انرژی اطلاعات ارائه یک روش انتخاب ویژگی بر اساس مجموعه های فازی مردد در داده های چندبرچسبی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 201-222]
 • انرژی برق بررسی تاثیر شاخص تنوع صادراتی و توسعه مالی بر مصرف برق در کسب و کارهای کشاورزی با ضرایب فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]
 • ایدآل تشابه در L-منطق ها [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 139-159]
 • ایران بررسی تاثیر شاخص تنوع صادراتی و توسعه مالی بر مصرف برق در کسب و کارهای کشاورزی با ضرایب فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]

ب

 • بازسازی تصویر‏ یادگیری مبتنی بر کلاس‌بندی c- میانگین با استفاده از توزیع آمیخته مقیاسی نرمال با اطلاعات گمشده [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 203-225]
 • بازشناسی الگو ادراک برپایه امکان: تأملی بر بازشناسی الگوی اشکال [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-26]
 • بازه تلورانس شاخص‌های کارایی یک‌متغیره و چندمتغیره در محیط فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 269-310]
 • برآورد بیشینه درستنمایی الگوریتم ‎EM مبتنی بر مشاهدات فازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 35-44]
 • برآورد نقطه‌ای فازی برآورد بیز فازی بر‌اساس داده‌های فازی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 121-134]
 • بردار نَرم برخی ویژگی‌های مجموعه بردارهای نَرم روی ابرفضاهای برداری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 187-210]
 • برنامه ریزی بازه ای برنامه ریزی کسری خطی دوترازه با پارامترهای بازه ای و فازی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 167-178]
 • برنامه‌ریزی تصادفی یک رویکرد پیشنهادی برای حل مسایل برنامه‌ریزی خطی تصادفی فازی چندهدفه با احتمال فازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 119-133]
 • برنامه ریزی حرکت ربات الگوریتم مسیریابی دو هدفه مبتنی بر منطق فازی ربات‌های متحرک در محیط‌های پویای ناشناخته خلوت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 223-245]
 • برنامه‌ریزی خطی چندهدفه یک رویکرد چندهدفه برای حل مسائل برنامه‌ریزی کسری خطی تماماً فازی با اعداد فازی ذوزنقه‌ای [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 121-154]
 • برنامه‌ریزی خطی فازی مسئله برنامه ریزی خطی فازی 1، فرایند کلی حل و مسائل برنامه ریزی خطی انعطاف پذیر [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-71]
 • برنامه‌ریزی خطی فازی امکانی مسئله برنامه ریزی خطی فازی 1، فرایند کلی حل و مسائل برنامه ریزی خطی انعطاف پذیر [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-71]
 • برنامه‌ریزی خطی فازی انعطاف پذیر مسئله برنامه ریزی خطی فازی 1، فرایند کلی حل و مسائل برنامه ریزی خطی انعطاف پذیر [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-71]
 • برنامه ریزی ریاضی ضریب هم بستگی بین داده های فازی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 73-91]
 • برنامه‌ریزی فازی طراحی شبکه توزیع استوار با در نظر گرفتن عدالت در توزیع محصولات تحت شرایط عدم‌قطعیت فازی (مطالعه موردی: استان تهران) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-46]
 • برنامه ریزی فازی مدیریت باتری خودروهای برقی و بهبود الگوی مصرف بار با مدل سازی فازی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 247-270]
 • برنامه‌ریزی کسری تماماً فازی یک رویکرد چندهدفه برای حل مسائل برنامه‌ریزی کسری خطی تماماً فازی با اعداد فازی ذوزنقه‌ای [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 121-154]
 • برنامه ریزی کسری خطی دوترازه برنامه ریزی کسری خطی دوترازه با پارامترهای بازه ای و فازی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 167-178]
 • بهبود مستمر توسعه چارچوب تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‌گیری گروهی در محیط فازی مردد (نمونه کاوی: اولویت‌بندی بهبود فرآیندهای کسب و کار در شرکت توزیع برق استان مرکزی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 231-267]
 • بهینه سازی مدیریت باتری خودروهای برقی و بهبود الگوی مصرف بار با مدل سازی فازی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 247-270]
 • بهینه‌سازی استوار طراحی شبکه توزیع استوار با در نظر گرفتن عدالت در توزیع محصولات تحت شرایط عدم‌قطعیت فازی (مطالعه موردی: استان تهران) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-46]
 • بهینه سازی چندهدفه جایابی بهینه کلید‌ها و منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش شاخص های بهره برداری در شبکه توزیع برق بااستفاده از توابع عضویت فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 79-110]
 • بهینه‌سازی محدب ناهموار یک مدل عصبی پویای کارا برای حل مسایل بهینه سازی ناهموار مقید با محدودیت‌های آفین و کران‌دار [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 69-112]
 • بیکاری کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 179-190]

پ

 • پارامترهای فازی برنامه ریزی کسری خطی دوترازه با پارامترهای بازه ای و فازی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 167-178]
 • پالایش همکارانه FNHSM_HRS: سیستم توصیه‌گر ترکیبی مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و معیار شباهت اکتشافی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 69-80]
 • پایداری لیاپانوف یک مدل عصبی پویای کارا برای حل مسایل بهینه سازی ناهموار مقید با محدودیت‌های آفین و کران‌دار [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 69-112]
 • پایداری ولتاژ جایابی بهینه کلید‌ها و منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش شاخص های بهره برداری در شبکه توزیع برق بااستفاده از توابع عضویت فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 79-110]
 • پروتکل مسیریابی CBP ارائه یک پروتکل مسیریابی جدید با هدف بهبود مصرف انرژی و کنترل ازدحام در شبکه های ارتباطی MANET با استفاده از منطق فازی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 293-314]
 • پشتیبان و هسته پایا تقریب اعداد فازی مبتنی بر حفظ ترکیب توام پشتیبان و هسته [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 145-169]
 • پیشامد فازی تعمیم توزیع‌های موزون توسط توزیعهای دومتغیره برپایه پیشامدهای فازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 131-140]
 • پیشرفت کاربرد آزمون فرضیۀ فازی در تحلیل شکاف برخی متغیرهای مربوط به پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

ت

 • تئوری فازی محاسبه مسیربحرانی فازی شبکه پروژه با متغیرهای زبانی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 177-194]
 • تابع توزیع تجربی متغیر تصادفی فازی LR [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 89-107]
 • تابع درستنمایی فازی برآورد بیز فازی بر‌اساس داده‌های فازی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 121-134]
 • تابع عضویت تعمیم توزیع‌های موزون توسط توزیعهای دومتغیره برپایه پیشامدهای فازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 131-140]
 • تابع عضویت مروری بر درختان تصمیم فازی و غیرفازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 109-137]
 • تاپسیس تصمیم گیری چند شاخصه فازی و کاربردهای آن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 181-235]
 • تاپسیس رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس در مدل تعالی سازمانی با هدف ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی: صنایع مس شهید باهنر کرمان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 189-199]
 • تاپسیس فازی تصمیم گیری چند شاخصه فازی و کاربردهای آن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 181-235]
 • تاکوتی-تیتانی مقایسه منطق‌های فازی شهودی تاکوتی-تیتانی و آتاناسوف [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 89-106]
 • تبدیل خطی برخی ویژگی‌های مجموعه بردارهای نَرم روی ابرفضاهای برداری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 187-210]
 • تپش قلب کاربرد منطق فازی در تشخیص تپش قلب نامنظم با استفاده از نوار قلب [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 33-61]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس در مدل تعالی سازمانی با هدف ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی: صنایع مس شهید باهنر کرمان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 189-199]
 • ترکیب محدب پشتیبان و هسته تقریب اعداد فازی مبتنی بر حفظ ترکیب توام پشتیبان و هسته [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 145-169]
 • تصمیم فازی مسئله برنامه ریزی خطی فازی 1، فرایند کلی حل و مسائل برنامه ریزی خطی انعطاف پذیر [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-71]
 • تصمیم گیری چند شاخصه تصمیم گیری چند شاخصه فازی و کاربردهای آن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 181-235]
 • تصمیم گیری چند معیاره ارائه راه حلی جدید برای مسائل تصمیم گیری چند معیاره در محیط فضای فازی مردد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 75-93]
 • تصمیم‌گیری گروهی توسعه چارچوب تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‌گیری گروهی در محیط فازی مردد (نمونه کاوی: اولویت‌بندی بهبود فرآیندهای کسب و کار در شرکت توزیع برق استان مرکزی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 231-267]
 • تصمیم گیری گروهی چند معیاره حل مسئله تصمیم گیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقه ای [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 73-87]
 • تصمیم‌گیری‌های چند معیاره رهیافت تصمیم‌گیری‌های چند معیاره در ارزیابی نیکویی برازش مدل‌های آماری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 247-267]
 • تعقیب نقط هی حداکثر توان ) MPPT ( طراحی کنتر ل کننده مود لغزشی فازی مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات برای تعقیب نقطه ی حداکثر توان در سیستم فتوولتائیک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 163-179]
 • تغییرات فرکانس طراحی کنترل کننده فرکانس- بار PI مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی فازی نوع ٢ بازه ای برای مدل غیرخطی ریزشبکه جزیره ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-67]
 • تقریب نزدیکترین بازه حل مسئله تصمیم گیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقه ای [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 73-87]
 • تقریب های ذوزنقه ای تقریب اعداد فازی مبتنی بر حفظ ترکیب توام پشتیبان و هسته [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 145-169]
 • تکنیک دیمتل کاربرد تکنیک دیمتل فازی جهت طراحی مدل تصمیم گیری علی-معلولی عوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 227-245]
 • توابع عضویت طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 205-222]
 • توپولوژی ابرفضاهای برداری(کراسنری)شبه توپولوژیک فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 27-53]
 • تورم کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 179-190]
 • توزیع پسین فازی برآورد بیز فازی بر‌اساس داده‌های فازی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 121-134]
 • توزیع مخلوط متناهی یادگیری مبتنی بر کلاس‌بندی c- میانگین با استفاده از توزیع آمیخته مقیاسی نرمال با اطلاعات گمشده [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 203-225]
 • توزیع مخلوط متناهی امیخته مقیاسی نرمال یادگیری مبتنی بر کلاس‌بندی c- میانگین با استفاده از توزیع آمیخته مقیاسی نرمال با اطلاعات گمشده [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 203-225]
 • توزیع موزون تعمیم توزیع‌های موزون توسط توزیعهای دومتغیره برپایه پیشامدهای فازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 131-140]
 • توزیع نرمال چندمتغیره شاخص‌های کارایی یک‌متغیره و چندمتغیره در محیط فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 269-310]
 • تولید پراکنده جایابی بهینه کلید‌ها و منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش شاخص های بهره برداری در شبکه توزیع برق بااستفاده از توابع عضویت فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 79-110]

ج

 • جریان ویژگی ارائه یک روش انتخاب ویژگی برخط مبتنی بر جریان ویژگی بر اساس انتگرال فازی چوکت [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 161-185]

ح

 • حدود کنترل کیفی ارائه نمودارهای کنترل ‎‏کیفیت فازی- آماری فرایند با استفاده از عملگر فازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 165-176]
 • حدود مشخصات تابعی شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 1-25]
 • حدود مشخصه ی فنی فازی احتمال پسین شاخص کارایی C'p برای فرآیند دارای توزیع نمایی با حدود مشخصه‌ی فنی فازی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 237-244]
 • حساب اعداد فازی طرح نمونه‌گیری دنباله‌ای فازی با معیارهای پذیرش و رد نادقیق [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 49-70]
 • حسابگری با واژگان حسابگری با واژگان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • حفظ تعادل طراحی کنترل‌‌گر فازی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای ربات تعادلی دو چرخ [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-27]
 • حفظ حریم خصوصی داده معرفی روشی جدید برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها مبتنی بر روش خوشه‌بندی تجزیه نامنفی ماتریس [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 73-92]
 • حلقه بسته زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺎزی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 107-129]

خ

 • خطی مساوی یک مدل عصبی پویای کارا برای حل مسایل بهینه سازی ناهموار مقید با محدودیت‌های آفین و کران‌دار [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 69-112]
 • خلاصه سازی زبانی از طریق دانه سازی حسابگری با واژگان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • خلاقیت کاربرد آزمون فرضیۀ فازی در تحلیل شکاف برخی متغیرهای مربوط به پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • خودروهای الکتریکی هیبریدی کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 191-204]
 • خوشه بندی خوشه‌بندی داده‌های فازی با به کارگیری الگوریتمFCM بر مبنای یک معیار اندازه فاصله پارامتری [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 93-119]
 • خوشه‌بندی فازی FNHSM_HRS: سیستم توصیه‌گر ترکیبی مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و معیار شباهت اکتشافی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 69-80]

د

 • داده خوشه‌بندی داده‌های فازی با به کارگیری الگوریتمFCM بر مبنای یک معیار اندازه فاصله پارامتری [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 93-119]
 • داده‌کاوی مروری بر درختان تصمیم فازی و غیرفازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 109-137]
 • داده گمشده یادگیری مبتنی بر کلاس‌بندی c- میانگین با استفاده از توزیع آمیخته مقیاسی نرمال با اطلاعات گمشده [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 203-225]
 • داده ماسک شده معرفی روشی جدید برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها مبتنی بر روش خوشه‌بندی تجزیه نامنفی ماتریس [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 73-92]
 • داده منتشر شده معرفی روشی جدید برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها مبتنی بر روش خوشه‌بندی تجزیه نامنفی ماتریس [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 73-92]
 • داده‌های با ابعاد بالا ارائه یک روش انتخاب ویژگی برخط مبتنی بر جریان ویژگی بر اساس انتگرال فازی چوکت [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 161-185]
 • داده های چندبرچسبی ارائه یک روش انتخاب ویژگی بر اساس مجموعه های فازی مردد در داده های چندبرچسبی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 201-222]
 • داده های حجیم ارائه یک روش انتخاب ویژگی بر اساس مجموعه های فازی مردد در داده های چندبرچسبی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 201-222]
 • داده‌های فازی الگوریتم ‎EM مبتنی بر مشاهدات فازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 35-44]
 • داده‌های فازی p-مقدار فازی در نرم‌افزار R [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 153-164]
 • داده های فازی روش اسپلاین های رگرسیونی تطبیقی چندگانه (MARS) با پاسخ های فازی و کاربرد آن در پزشکی اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 195-211]
 • درخت تصمیم فازی مروری بر درختان تصمیم فازی و غیرفازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 109-137]
 • درخت فراگیر کمینه رویکردی نوین در مدلسازی و حل مسئله درخت فراگیر کمینه [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 111-123]
 • دقیق سازی تحدید حسابگری با واژگان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • دوگان فازی مردد مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 81-108]
 • دیابت طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 205-222]

ر

 • رابطه اساسی گراف متناظر با ابرگروهوار فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 55-81]
 • ربات تعادلی دو چرخ طراحی کنترل‌‌گر فازی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای ربات تعادلی دو چرخ [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-27]
 • رتبه بندی اعداد فازی محاسبه مسیربحرانی فازی شبکه پروژه با متغیرهای زبانی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 177-194]
 • رتبه بندی اعداد فازی نوع-2 بازه‌ای مروری بر مجموعه های فازی نوع-2 [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 123-150]
 • رتبه‌بندی فازی استفاده از شاخص‌های قابلیت فرایند فازی برای بررسی و تحلیل آلودگی هوا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 141-152]
 • رتبه‌بندی مجموعه های فازی مردد رویکردی نوین در مدلسازی و حل مسئله درخت فراگیر کمینه [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 111-123]
 • رتبه بندی مجموعه های فازی مردد مسئله کوله پشتی با ارزش های فازی مردد بازه‌ای مقدار [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 245-260]
 • رگرسیون اسپلاین تطبیقی چندگانه (مارس) روش اسپلاین های رگرسیونی تطبیقی چندگانه (MARS) با پاسخ های فازی و کاربرد آن در پزشکی اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 195-211]
 • رگرسیون استوار رویکردهای وزنی در برازش مدل های رگرسیون فازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 105-117]
 • رگرسیون غیرخطی فازی کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 179-190]
 • رگرسیون فازی مشارکت‌های استاد ارقامی در آمار و احتمال فازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-9]
 • رگرسیون فازی رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 223-233]
 • رگرسیون فازی روش های مقابله با هم خطی چندگانه در مدل های رگرسیون خطی فازی با ورودی و خروجی فازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 29-57]
 • رگرسیون فازی بررسی تاثیر شاخص تنوع صادراتی و توسعه مالی بر مصرف برق در کسب و کارهای کشاورزی با ضرایب فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]
 • رگرسیون فازی وزنی رویکردهای وزنی در برازش مدل های رگرسیون فازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 105-117]
 • رگرسیون کمترین مربعات فازی روش اسپلاین های رگرسیونی تطبیقی چندگانه (MARS) با پاسخ های فازی و کاربرد آن در پزشکی اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 195-211]
 • رگرسیون لجستیک فازی معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده‌های فازی [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 27-48]
 • روش الکتره نوع سه حل مسئله تصمیم گیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقه ای [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 73-87]
 • روش خوشه‌بندی تجزیه نامنفی ماتریس معرفی روشی جدید برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها مبتنی بر روش خوشه‌بندی تجزیه نامنفی ماتریس [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 73-92]
 • روش رتبه‌بندی الفبایی یک رویکرد چندهدفه برای حل مسائل برنامه‌ریزی کسری خطی تماماً فازی با اعداد فازی ذوزنقه‌ای [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 121-154]
 • روش مسیر بحرانی محاسبه مسیربحرانی فازی شبکه پروژه با متغیرهای زبانی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 177-194]
 • روش های حل عددی مقدمه ای بر روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل فازی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 135-162]
 • رویکرد بیز احتمال پسین شاخص کارایی C'p برای فرآیند دارای توزیع نمایی با حدود مشخصه‌ی فنی فازی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 237-244]
 • ریسک بیماران معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده‌های فازی [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 27-48]

ز

س

 • ساختارهای شکیل معنادار ادراک برپایه امکان: تأملی بر بازشناسی الگوی اشکال [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-26]
 • سطح اجتماعی و اقتصادی روش اسپلاین های رگرسیونی تطبیقی چندگانه (MARS) با پاسخ های فازی و کاربرد آن در پزشکی اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 195-211]
 • سیستم استنتاج فازی تاکاگی-سوگنو-کنگ طراحی یک کنترل‌کننده تطبیقی افق پیش‌رونده مبتنی بر سیستم استنتاج فازی TSK برای یک سیستم دینامیکی غیرخطی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 171-188]
 • سیستم خاکستری ارائه یک مدل جدید ارزیابی بااستفاده ازرویکردهای عدم قطعیت فازی وخاکستری درنظام آموزشی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 181-201]
 • سیستم خبره فازی طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 205-222]
 • سیستم دینامیکی غیرخطی طراحی یک کنترل‌کننده تطبیقی افق پیش‌رونده مبتنی بر سیستم استنتاج فازی TSK برای یک سیستم دینامیکی غیرخطی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 171-188]
 • سیستم فازی مروری بر روش های یادگیری تقویتی فازی با معماری نقاد-تنها [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 11-34]
 • سیستم فتوولتاییک ) PV ( طراحی کنتر ل کننده مود لغزشی فازی مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات برای تعقیب نقطه ی حداکثر توان در سیستم فتوولتائیک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 163-179]
 • سیستم‌های توصیه‌گر FNHSM_HRS: سیستم توصیه‌گر ترکیبی مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و معیار شباهت اکتشافی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 69-80]
 • سیستم‌های فازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 211-229]
 • سیم پیچی کمکی طراحی بهینه ماشین الکتریکی استفاده شده در فضا پیماها با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه فازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 151-164]

ش

 • شاخص‌ قابلیت فرایند فازی استفاده از شاخص‌های قابلیت فرایند فازی برای بررسی و تحلیل آلودگی هوا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 141-152]
 • شاخص کارایی شاخص‌های کارایی یک‌متغیره و چندمتغیره در محیط فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 269-310]
 • شاخص کارایی فرآیند احتمال پسین شاخص کارایی C'p برای فرآیند دارای توزیع نمایی با حدود مشخصه‌ی فنی فازی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 237-244]
 • شاخص کارایی فرآیند C'p احتمال پسین شاخص کارایی C'p برای فرآیند دارای توزیع نمایی با حدود مشخصه‌ی فنی فازی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 237-244]
 • شاخص‌های کارایی تابعی شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 1-25]
 • شاخص های نابرابری اقتصادی ضریب جینی برای داده‌های فازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 59-72]
 • شبکه عصبی کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 191-204]
 • شبکه عصبی طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 205-222]
 • شبکه عصبی یک مدل عصبی پویای کارا برای حل مسایل بهینه سازی ناهموار مقید با محدودیت‌های آفین و کران‌دار [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 69-112]
 • شبکه‌های حافظه‌دار بازگشتی بهبود ماشین یادگیر هیجانی مغز با الهام از ماشین یادگیر محدود فازی آنلاین حافظه‌دار بازگشی مبتنی بر سیستم عصبی فازی تاکاگی‌سوگنو [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 47-78]
 • شبکه های فازی-عصبی پیشبینی پارامتر های هواشناسی بوسیله سیستم فازی تطبیق پذیر [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-42]
 • شبکه های موردی سیار ارائه یک پروتکل مسیریابی جدید با هدف بهبود مصرف انرژی و کنترل ازدحام در شبکه های ارتباطی MANET با استفاده از منطق فازی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 293-314]
 • شبکه‌های نرو فازی تاکاگی‌سوگنو بهبود ماشین یادگیر هیجانی مغز با الهام از ماشین یادگیر محدود فازی آنلاین حافظه‌دار بازگشی مبتنی بر سیستم عصبی فازی تاکاگی‌سوگنو [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 47-78]
 • شبه توپولوژی ابرفضاهای برداری(کراسنری)شبه توپولوژیک فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 27-53]
 • شبیه‌سازی فازی طراحی شبکه توزیع استوار با در نظر گرفتن عدالت در توزیع محصولات تحت شرایط عدم‌قطعیت فازی (مطالعه موردی: استان تهران) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-46]
 • شبیه سازی مونت کارلو کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 21-42]
 • شمول دیفرانسیلی یک مدل عصبی پویای کارا برای حل مسایل بهینه سازی ناهموار مقید با محدودیت‌های آفین و کران‌دار [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 69-112]

ص

 • صنایع مس شهید باهنر کرمان رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس در مدل تعالی سازمانی با هدف ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی: صنایع مس شهید باهنر کرمان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 189-199]

ض

 • ضرایب متقارن و نامتقارن رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 223-233]
 • ضریب جینی‎ ضریب جینی برای داده‌های فازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 59-72]
 • ضریب همبستگی ضریب هم بستگی بین داده های فازی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 73-91]

ط

 • طبقات الگو ادراک برپایه امکان: تأملی بر بازشناسی الگوی اشکال [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-26]
 • طراحی شبکه زنجیره‌تأمین طراحی شبکه توزیع استوار با در نظر گرفتن عدالت در توزیع محصولات تحت شرایط عدم‌قطعیت فازی (مطالعه موردی: استان تهران) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-46]
 • طرح نمونه گیری برای پذیرش طرح نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای از تولیدات با کیفیت فازی: چرا و چگونه؟ [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 25-45]
 • طرح نمونه‌گیری دنباله‌ای طرح نمونه‌گیری دنباله‌ای فازی با معیارهای پذیرش و رد نادقیق [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 49-70]
 • طلاق بررسی عوامل موثر بر پدیده طلاق با استفاده ازنقشه شناختی فازی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 151-166]

ع

 • عدد فازی ضریب هم بستگی بین داده های فازی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 73-91]
 • عدد فازی خوشه‌بندی داده‌های فازی با به کارگیری الگوریتمFCM بر مبنای یک معیار اندازه فاصله پارامتری [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 93-119]
 • عدد فازی LR متغیر تصادفی فازی LR [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 89-107]
 • عدد فازی قطعه قطعه شده خطی متغیر تصادفی فازی LR [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 89-107]
 • عدد فازی مثلثی استفاده از شاخص‌های قابلیت فرایند فازی برای بررسی و تحلیل آلودگی هوا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 141-152]
 • عدد مولد ‏پایه مقایسه عدد مولد پایه فازی و غیرفازی در یک مدل اپیدمی برای انتشار ویروس در شبکه‌های کامپیوتری [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 109-122]
 • عدم قطعیت ارائه یک مدل جدید ارزیابی بااستفاده ازرویکردهای عدم قطعیت فازی وخاکستری درنظام آموزشی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 181-201]
 • عدم‌قطعیت فازی طراحی شبکه توزیع استوار با در نظر گرفتن عدالت در توزیع محصولات تحت شرایط عدم‌قطعیت فازی (مطالعه موردی: استان تهران) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-46]
 • عصبی فازی تطبیقی طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 205-222]
 • عملگر جمع بندی عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی روی مشبکه های کامل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 23-32]
 • عملگرهای تجمعی فازی مردد مسئله کوله پشتی با ارزش های فازی مردد بازه‌ای مقدار [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 245-260]
 • عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی روی مشبکه های کامل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 23-32]
 • عنصر فازی مردد مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 81-108]

غ

 • غیرفازی‌سازی اعداد فازی یک رویکرد پیشنهادی برای حل مسایل برنامه‌ریزی خطی تصادفی فازی چندهدفه با احتمال فازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 119-133]

ف

 • فازی مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 81-108]
 • فازی کاربرد آزمون فرضیۀ فازی در تحلیل شکاف برخی متغیرهای مربوط به پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • فازی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺎزی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 107-129]
 • فازی ابرفضاهای برداری(کراسنری)شبه توپولوژیک فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 27-53]
 • فازی مردد مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 81-108]
 • فازی مردد ارائه راه حلی جدید برای مسائل تصمیم گیری چند معیاره در محیط فضای فازی مردد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 75-93]
 • فازی مردد بازه‌ای ـ مقدار مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 81-108]
 • فاصله ارائه راه حلی جدید برای مسائل تصمیم گیری چند معیاره در محیط فضای فازی مردد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 75-93]
 • فاصله اطمینان استفاده از شاخص‌های قابلیت فرایند فازی برای بررسی و تحلیل آلودگی هوا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 141-152]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی توسعه چارچوب تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‌گیری گروهی در محیط فازی مردد (نمونه کاوی: اولویت‌بندی بهبود فرآیندهای کسب و کار در شرکت توزیع برق استان مرکزی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 231-267]
 • فرایند فازی-آماری ارائه نمودارهای کنترل ‎‏کیفیت فازی- آماری فرایند با استفاده از عملگر فازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 165-176]
 • فرضیه فازی p-مقدار فازی در نرم‌افزار R [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 153-164]
 • فرضیه فازی شهودی آزمون آماری براساس فرضیه های فازی شهودی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 271-292]
 • فضا پیما طراحی بهینه ماشین الکتریکی استفاده شده در فضا پیماها با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه فازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 151-164]
 • فیلتر کدنگاری روی BE -جبرها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 17-32]

ق

 • قابلیت اطمینان جایابی بهینه کلید‌ها و منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش شاخص های بهره برداری در شبکه توزیع برق بااستفاده از توابع عضویت فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 79-110]
 • قاعده ی فازی مروری بر روش های یادگیری تقویتی فازی با معماری نقاد-تنها [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 11-34]
 • قانون تطبیق طراحی یک کنترل‌کننده تطبیقی افق پیش‌رونده مبتنی بر سیستم استنتاج فازی TSK برای یک سیستم دینامیکی غیرخطی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 171-188]
 • قانون تناقض t-نرم های ارشمیدسی و قانون تناقض [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-32]

ک

 • کارآفرینی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 211-229]
 • کارایی فرایند کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 21-42]
 • کاربرد ماتریس مجاورت نرم و گرافهای نرم مسطح و کاربردهای آن [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 155-179]
 • کد دودوئی کدنگاری روی BE -جبرها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 17-32]
 • کسب و کارهای کشاورزی بررسی تاثیر شاخص تنوع صادراتی و توسعه مالی بر مصرف برق در کسب و کارهای کشاورزی با ضرایب فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]
 • کشاورزی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 211-229]
 • کلاس‌بندی فازی‏ یادگیری مبتنی بر کلاس‌بندی c- میانگین با استفاده از توزیع آمیخته مقیاسی نرمال با اطلاعات گمشده [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 203-225]
 • کلید‌های توزیع جایابی بهینه کلید‌ها و منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش شاخص های بهره برداری در شبکه توزیع برق بااستفاده از توابع عضویت فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 79-110]
 • کنترل ازدحام ارائه یک پروتکل مسیریابی جدید با هدف بهبود مصرف انرژی و کنترل ازدحام در شبکه های ارتباطی MANET با استفاده از منطق فازی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 293-314]
 • کنترل افق پیش‌رونده طراحی یک کنترل‌کننده تطبیقی افق پیش‌رونده مبتنی بر سیستم استنتاج فازی TSK برای یک سیستم دینامیکی غیرخطی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 171-188]
 • کنترلر منطق فازی کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 191-204]
 • کنترل کننده تناسبی انتگرالی مرتبه کسری (PI) طراحی کنترل کننده فرکانس- بار PI مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی فازی نوع ٢ بازه ای برای مدل غیرخطی ریزشبکه جزیره ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-67]
 • کنترل‌کننده فازی الگوریتم مسیریابی دو هدفه مبتنی بر منطق فازی ربات‌های متحرک در محیط‌های پویای ناشناخته خلوت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 223-245]
 • کنترل کیفیت تعیین شاخص کارایی فرایند به روش استنباط پیشگو ناپارامتریک و بررسی آن در محیط فازی [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 71-93]
 • کنترل کیفیت آماری طرح نمونه‌گیری دنباله‌ای فازی با معیارهای پذیرش و رد نادقیق [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 49-70]
 • کنترل‌گر فازی طراحی کنترل‌‌گر فازی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای ربات تعادلی دو چرخ [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-27]
 • کنترل‌گر مود لغزشی طراحی کنترل‌‌گر فازی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای ربات تعادلی دو چرخ [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-27]
 • کنترل مود لغزشی بازگشتی به عقب ) BSMC ( طراحی کنتر ل کننده مود لغزشی فازی مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات برای تعقیب نقطه ی حداکثر توان در سیستم فتوولتائیک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 163-179]
 • کیفیت فازی نمودارهای کنترل شوهارت بر اساس کیفیت فازی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 55-72]
 • کیفیت فازی طرح نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای از تولیدات با کیفیت فازی: چرا و چگونه؟ [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 25-45]
 • کیفیت فازی کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 21-42]

گ

 • گرادیان نزولی پیشبینی پارامتر های هواشناسی بوسیله سیستم فازی تطبیق پذیر [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-42]
 • گراف نرم ماتریس مجاورت نرم و گرافهای نرم مسطح و کاربردهای آن [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 155-179]
 • گراف نرم مسطح ماتریس مجاورت نرم و گرافهای نرم مسطح و کاربردهای آن [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 155-179]
 • گراف همبند گراف متناظر با ابرگروهوار فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 55-81]
 • گراف وابسته گراف متناظر با ابرگروهوار فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 55-81]
 • گرگ خاکستری مدیریت باتری خودروهای برقی و بهبود الگوی مصرف بار با مدل سازی فازی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 247-270]

م

 • ماتریس مجاورت نرم ماتریس مجاورت نرم و گرافهای نرم مسطح و کاربردهای آن [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 155-179]
 • ماشین آهنربای دائم طراحی بهینه ماشین الکتریکی استفاده شده در فضا پیماها با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه فازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 151-164]
 • ماشین قطعی مروری بر اتوماتای فازی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 69-87]
 • ماشین یادگیر محدود آنلاین بهبود ماشین یادگیر هیجانی مغز با الهام از ماشین یادگیر محدود فازی آنلاین حافظه‌دار بازگشی مبتنی بر سیستم عصبی فازی تاکاگی‌سوگنو [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 47-78]
 • ماشین یادگیر هیجانی مغز بهبود ماشین یادگیر هیجانی مغز با الهام از ماشین یادگیر محدود فازی آنلاین حافظه‌دار بازگشی مبتنی بر سیستم عصبی فازی تاکاگی‌سوگنو [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 47-78]
 • متغیر تصادفی فازی متغیر تصادفی فازی LR [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 89-107]
 • متغیرهای تصادفی فازی یک رویکرد پیشنهادی برای حل مسایل برنامه‌ریزی خطی تصادفی فازی چندهدفه با احتمال فازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 119-133]
 • متغیرهای زبانی محاسبه مسیربحرانی فازی شبکه پروژه با متغیرهای زبانی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 177-194]
 • مجموعه فازی معیارهای فاصله و شباهت برای مجموعه های فازی و برخی از توسعه های آن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 45-104]
 • مجموعه فازی طرح نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای از تولیدات با کیفیت فازی: چرا و چگونه؟ [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 25-45]
 • مجموعه فازی مروری بر مجموعه‌های فازی فیثاغورسی و معیارهای فاصله و شباهت برای آنها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 95-119]
 • مجموعه فازی بازه مقدار معیارهای فاصله و شباهت برای مجموعه های فازی و برخی از توسعه های آن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 45-104]
 • مجموعه فازی شهودی معیارهای فاصله و شباهت برای مجموعه های فازی و برخی از توسعه های آن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 45-104]
 • مجموعه فازی شهودی آزمون آماری براساس فرضیه های فازی شهودی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 271-292]
 • مجموعه فازی شهودی ذوزنقه ای حل مسئله تصمیم گیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقه ای [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 73-87]
 • مجموعه فازی فیثاغورسی مروری بر مجموعه‌های فازی فیثاغورسی و معیارهای فاصله و شباهت برای آنها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 95-119]
 • مجموعه فازی مردد معیارهای فاصله و شباهت برای مجموعه های فازی و برخی از توسعه های آن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 45-104]
 • مجموعه فازی نوع ٢ معیارهای فاصله و شباهت برای مجموعه های فازی و برخی از توسعه های آن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 45-104]
 • مجموعه نَرم برخی ویژگی‌های مجموعه بردارهای نَرم روی ابرفضاهای برداری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 187-210]
 • مجموعه نوتروسوفیک همگون سازی اتوماتای نوتروسوفیک عمومی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 83-107]
 • مجموعه‌های فازی مروری بر درختان تصمیم فازی و غیرفازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 109-137]
 • مجموعه های فازی نظریه مجموعه های فازی و تعمیم های آن [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • مجموعه های فازی تصمیم گیری چند شاخصه فازی و کاربردهای آن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 181-235]
 • مجموعه های فازی‏ ضریب جینی برای داده‌های فازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 59-72]
 • مجموعه های فازی شهودی نظریه مجموعه های فازی و تعمیم های آن [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • مجموعه های فازی فاصله ای مقدار نظریه مجموعه های فازی و تعمیم های آن [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • مجموعه‌های فازی مردد رویکردی نوین در مدلسازی و حل مسئله درخت فراگیر کمینه [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 111-123]
 • مجموعه‌های فازی مردد توسعه چارچوب تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‌گیری گروهی در محیط فازی مردد (نمونه کاوی: اولویت‌بندی بهبود فرآیندهای کسب و کار در شرکت توزیع برق استان مرکزی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 231-267]
 • مجموعه های فازی مردد نظریه مجموعه های فازی و تعمیم های آن [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • مجموعه های فازی مردد مسئله کوله پشتی با ارزش های فازی مردد بازه‌ای مقدار [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 245-260]
 • مجموعه های فازی مردد ارائه یک روش انتخاب ویژگی بر اساس مجموعه های فازی مردد در داده های چندبرچسبی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 201-222]
 • مجموعه های فازی مردد بازه‌ای مقدار مسئله کوله پشتی با ارزش های فازی مردد بازه‌ای مقدار [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 245-260]
 • مجموعه‌های فازی نوع-1 مروری بر مجموعه های فازی نوع-2 [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 123-150]
 • مجموعه‌های فازی نوع-2 مروری بر مجموعه های فازی نوع-2 [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 123-150]
 • مجموعه‌های فازی نوع-2 توسعه چارچوب تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‌گیری گروهی در محیط فازی مردد (نمونه کاوی: اولویت‌بندی بهبود فرآیندهای کسب و کار در شرکت توزیع برق استان مرکزی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 231-267]
 • مجموعه‌های فازی نوع-2 بازه‌ای مروری بر مجموعه های فازی نوع-2 [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 123-150]
 • مجموعه های نوتروسوفیک نظریه مجموعه های فازی و تعمیم های آن [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • محاسبه توسط محدودیت ها حسابگری با واژگان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • محیط پویای ناشناخته خلوت الگوریتم مسیریابی دو هدفه مبتنی بر منطق فازی ربات‌های متحرک در محیط‌های پویای ناشناخته خلوت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 223-245]
 • مدل تعالی سازمانی رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس در مدل تعالی سازمانی با هدف ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی: صنایع مس شهید باهنر کرمان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 189-199]
 • مدل سوگنوِ مروری بر روش های یادگیری تقویتی فازی با معماری نقاد-تنها [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 11-34]
 • مدل غیرخطی ریزشبکه جزیره ای طراحی کنترل کننده فرکانس- بار PI مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی فازی نوع ٢ بازه ای برای مدل غیرخطی ریزشبکه جزیره ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-67]
 • مدل‌های آماری رهیافت تصمیم‌گیری‌های چند معیاره در ارزیابی نیکویی برازش مدل‌های آماری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 247-267]
 • مدل‌های رگرسیون فازی رهیافت تصمیم‌گیری‌های چند معیاره در ارزیابی نیکویی برازش مدل‌های آماری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 247-267]
 • مسئله کوله پشتی صفر و یک مسئله کوله پشتی با ارزش های فازی مردد بازه‌ای مقدار [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 245-260]
 • مسیریابی چندهدفه الگوریتم مسیریابی دو هدفه مبتنی بر منطق فازی ربات‌های متحرک در محیط‌های پویای ناشناخته خلوت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 223-245]
 • مشبکه کامل عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی روی مشبکه های کامل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 23-32]
 • مشتق سیکالا مقدمه ای بر روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل فازی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 135-162]
 • معادلات دیفرانسیل فازی مقدمه ای بر روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل فازی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 135-162]
 • معماری نقاد-تنها مروری بر روش های یادگیری تقویتی فازی با معماری نقاد-تنها [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 11-34]
 • معیار شباهت مروری بر مجموعه‌های فازی فیثاغورسی و معیارهای فاصله و شباهت برای آنها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 95-119]
 • معیار شباهت اکتشافی FNHSM_HRS: سیستم توصیه‌گر ترکیبی مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و معیار شباهت اکتشافی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 69-80]
 • معیار فاصله مروری بر مجموعه‌های فازی فیثاغورسی و معیارهای فاصله و شباهت برای آنها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 95-119]
 • مقایسات زوجی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 211-229]
 • مقیاس کیفی نمودارهای کنترل شوهارت بر اساس کیفیت فازی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 55-72]
 • منحنی مشخصه عملکرد طرح نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای از تولیدات با کیفیت فازی: چرا و چگونه؟ [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 25-45]
 • منطق فازی مقایسه عدد مولد پایه فازی و غیرفازی در یک مدل اپیدمی برای انتشار ویروس در شبکه‌های کامپیوتری [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 109-122]
 • منطق فازی طراحی کنتر ل کننده مود لغزشی فازی مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات برای تعقیب نقطه ی حداکثر توان در سیستم فتوولتائیک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 163-179]
 • منطق فازی کاربرد منطق فازی در تشخیص تپش قلب نامنظم با استفاده از نوار قلب [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 33-61]
 • منطق فازی تشابه در L-منطق ها [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 139-159]
 • منطق فازی ارائه یک مدل جدید ارزیابی بااستفاده ازرویکردهای عدم قطعیت فازی وخاکستری درنظام آموزشی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 181-201]
 • منطق فازی کاربرد تکنیک دیمتل فازی جهت طراحی مدل تصمیم گیری علی-معلولی عوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 227-245]
 • منطق فازی ارائه یک پروتکل مسیریابی جدید با هدف بهبود مصرف انرژی و کنترل ازدحام در شبکه های ارتباطی MANET با استفاده از منطق فازی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 293-314]
 • منطق فازی شهودی مقایسه منطق‌های فازی شهودی تاکوتی-تیتانی و آتاناسوف [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 89-106]
 • منطق فازی شهودی آتاناسوف مقایسه منطق‌های فازی شهودی تاکوتی-تیتانی و آتاناسوف [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 89-106]
 • مولفه های اصلی روش های مقابله با هم خطی چندگانه در مدل های رگرسیون خطی فازی با ورودی و خروجی فازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 29-57]

ن

 • نایقینی‏ نطریۀ احتمال و نظریۀ امکان: ‎ ‎شباهت‌ها و تفاوت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 43-54]
 • نرخ ارز واقع رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 223-233]
 • نُرم برخی ویژگی‌های مجموعه بردارهای نَرم روی ابرفضاهای برداری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 187-210]
 • نرم ارشمیدسی t-نرم های ارشمیدسی و قانون تناقض [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-32]
 • نرم افزار R کاربرد تکنیک دیمتل فازی جهت طراحی مدل تصمیم گیری علی-معلولی عوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 227-245]
 • نظام آموزشی ارائه یک مدل جدید ارزیابی بااستفاده ازرویکردهای عدم قطعیت فازی وخاکستری درنظام آموزشی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 181-201]
 • نظریه انگیزش - انتظار ویکتور وروم بررسی عوامل موثر بر پدیده طلاق با استفاده ازنقشه شناختی فازی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 151-166]
 • نظریه مجموعه‌های فازی شهودی مقایسه منطق‌های فازی شهودی تاکوتی-تیتانی و آتاناسوف [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 89-106]
 • نظریه‌ی گراف رویکردی نوین در مدلسازی و حل مسئله درخت فراگیر کمینه [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 111-123]
 • نقشه شناختی فازی بررسی عوامل موثر بر پدیده طلاق با استفاده ازنقشه شناختی فازی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 151-166]
 • نمودار جمع تجمعی معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده‌های فازی [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 27-48]
 • نمودار کنترل شوهارت نمودارهای کنترل شوهارت بر اساس کیفیت فازی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 55-72]
 • نمودار کنترل فازی-آماری ارائه نمودارهای کنترل ‎‏کیفیت فازی- آماری فرایند با استفاده از عملگر فازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 165-176]
 • نوار قلب کاربرد منطق فازی در تشخیص تپش قلب نامنظم با استفاده از نوار قلب [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 33-61]
 • نیکویی برازش رهیافت تصمیم‌گیری‌های چند معیاره در ارزیابی نیکویی برازش مدل‌های آماری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 247-267]

ه

 • هم‌ارزی اتوماتا همگون سازی اتوماتای نوتروسوفیک عمومی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 83-107]
 • همخطی چندگانه روش های مقابله با هم خطی چندگانه در مدل های رگرسیون خطی فازی با ورودی و خروجی فازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 29-57]

ی

 • یادگیری تقویتی مروری بر روش های یادگیری تقویتی فازی با معماری نقاد-تنها [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 11-34]