نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ رویکرد بوت استرپ در آزمون فرضیه برای واریانس متغیر تصادفی فازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 187-204]
 • آزمون فرضیه فازی طرح نمونه‌گیری دنباله‌ای فازی با معیارهای پذیرش و رد نادقیق [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 49-70]
 • آزمون فرضیه ها کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 21-42]

ا

 • اﺗﻮﻣﺎﺗﺎی درﺧﺘﯽ ﻓﺎزی ارتباط بین اتوماتای درختی فازی قطعی و نگاشت های مرحله ای تشخیص پذیر نرمال [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 113-132]
 • اﺣﺘﻤﺎل هوش چیست و هوشمند کیست؟ (به سوی تعریف فراگیر و یکتا برای هوش) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 133-150]
 • استنباط پیشگو ناپارامتری تعیین شاخص کارایی فرایند به روش استنباط پیشگو ناپارامتریک و بررسی آن در محیط فازی [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 71-93]
 • اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎزی شبکه های عصبی در تحلیل اطلاعات فازی از تصاویر شبکیه چشم [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1-20]
 • اعداد فازی تعیین شاخص کارایی فرایند به روش استنباط پیشگو ناپارامتریک و بررسی آن در محیط فازی [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 71-93]
 • اعداد فازی شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 1-25]
 • اعداد فازی تقریب اعداد فازی مبتنی بر حفظ ترکیب توام پشتیبان و هسته [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 145-169]
 • اعداد فازی شاخص‌های کارایی یک‌متغیره و چندمتغیره در محیط فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 269-310]
 • الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه فازی طراحی بهینه ماشین الکتریکی استفاده شده در فضا پیماها با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه فازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 151-164]
 • انبوهش رهیافت تصمیم‌گیری‌های چند معیاره در ارزیابی نیکویی برازش مدل‌های آماری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 247-267]
 • انتخاب ویژگی ارائه یک روش انتخاب ویژگی بر اساس مجموعه های فازی مردد در داده های چندبرچسبی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 201-222]
 • اندیس کارایی تعیین شاخص کارایی فرایند به روش استنباط پیشگو ناپارامتریک و بررسی آن در محیط فازی [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 71-93]
 • انرژی اطلاعات ارائه یک روش انتخاب ویژگی بر اساس مجموعه های فازی مردد در داده های چندبرچسبی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 201-222]
 • انرژی برق بررسی تاثیر شاخص تنوع صادراتی و توسعه مالی بر مصرف برق در کسب و کارهای کشاورزی با ضرایب فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]
 • ایران بررسی تاثیر شاخص تنوع صادراتی و توسعه مالی بر مصرف برق در کسب و کارهای کشاورزی با ضرایب فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]

ب

 • بازه تلورانس شاخص‌های کارایی یک‌متغیره و چندمتغیره در محیط فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 269-310]
 • برنامه ریزی حرکت ربات الگوریتم مسیریابی دو هدفه مبتنی بر منطق فازی ربات‌های متحرک در محیط‌های پویای ناشناخته خلوت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 223-245]
 • برنامه‌ریزی فازی طراحی شبکه توزیع استوار با در نظر گرفتن عدالت در توزیع محصولات تحت شرایط عدم‌قطعیت فازی (مطالعه موردی: استان تهران) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-46]
 • بهینه‌سازی استوار طراحی شبکه توزیع استوار با در نظر گرفتن عدالت در توزیع محصولات تحت شرایط عدم‌قطعیت فازی (مطالعه موردی: استان تهران) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-46]
 • بهینه سازی چندهدفه جایابی بهینه کلید‌ها و منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش شاخص های بهره برداری در شبکه توزیع برق بااستفاده از توابع عضویت فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 79-110]
 • بهینه‌سازی محدب ناهموار یک مدل عصبی پویای کارا برای حل مسایل بهینه سازی ناهموار مقید با محدودیت‌های آفین و کران‌دار [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 69-112]

پ

 • پایداری لیاپانوف یک مدل عصبی پویای کارا برای حل مسایل بهینه سازی ناهموار مقید با محدودیت‌های آفین و کران‌دار [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 69-112]
 • پایداری ولتاژ جایابی بهینه کلید‌ها و منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش شاخص های بهره برداری در شبکه توزیع برق بااستفاده از توابع عضویت فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 79-110]
 • پشتیبان و هسته پایا تقریب اعداد فازی مبتنی بر حفظ ترکیب توام پشتیبان و هسته [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 145-169]

ت

 • تاپسیس رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس در مدل تعالی سازمانی با هدف ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی: صنایع مس شهید باهنر کرمان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 189-199]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس در مدل تعالی سازمانی با هدف ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی: صنایع مس شهید باهنر کرمان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 189-199]
 • ترکیب محدب پشتیبان و هسته تقریب اعداد فازی مبتنی بر حفظ ترکیب توام پشتیبان و هسته [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 145-169]
 • تصمیم‌گیری‌های چند معیاره رهیافت تصمیم‌گیری‌های چند معیاره در ارزیابی نیکویی برازش مدل‌های آماری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 247-267]
 • تقریب های ذوزنقه ای تقریب اعداد فازی مبتنی بر حفظ ترکیب توام پشتیبان و هسته [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 145-169]
 • توزیع نرمال چندمتغیره شاخص‌های کارایی یک‌متغیره و چندمتغیره در محیط فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 269-310]
 • تولید پراکنده جایابی بهینه کلید‌ها و منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش شاخص های بهره برداری در شبکه توزیع برق بااستفاده از توابع عضویت فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 79-110]

ح

 • حدود مشخصات تابعی شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 1-25]
 • حساب اعداد فازی طرح نمونه‌گیری دنباله‌ای فازی با معیارهای پذیرش و رد نادقیق [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 49-70]

خ

 • خطی مساوی یک مدل عصبی پویای کارا برای حل مسایل بهینه سازی ناهموار مقید با محدودیت‌های آفین و کران‌دار [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 69-112]

د

 • داده های چندبرچسبی ارائه یک روش انتخاب ویژگی بر اساس مجموعه های فازی مردد در داده های چندبرچسبی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 201-222]
 • داده های حجیم ارائه یک روش انتخاب ویژگی بر اساس مجموعه های فازی مردد در داده های چندبرچسبی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 201-222]
 • درخت فراگیر کمینه رویکردی نوین در مدلسازی و حل مسئله درخت فراگیر کمینه [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 111-123]

ر

 • رتبه‌بندی مجموعه های فازی مردد رویکردی نوین در مدلسازی و حل مسئله درخت فراگیر کمینه [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 111-123]
 • رگرسیون فازی بررسی تاثیر شاخص تنوع صادراتی و توسعه مالی بر مصرف برق در کسب و کارهای کشاورزی با ضرایب فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]
 • رگرسیون لجستیک فازی معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده‌های فازی [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 27-48]
 • ریسک بیماران معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده‌های فازی [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 27-48]

ز

 • زﺑﺎن درﺧﺖ ﻓﺎزی ارتباط بین اتوماتای درختی فازی قطعی و نگاشت های مرحله ای تشخیص پذیر نرمال [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 113-132]

س

 • سیستم استنتاج فازی تاکاگی-سوگنو-کنگ طراحی یک کنترل‌کننده تطبیقی افق پیش‌رونده مبتنی بر سیستم استنتاج فازی TSK برای یک سیستم دینامیکی غیرخطی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 171-188]
 • سیستم دینامیکی غیرخطی طراحی یک کنترل‌کننده تطبیقی افق پیش‌رونده مبتنی بر سیستم استنتاج فازی TSK برای یک سیستم دینامیکی غیرخطی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 171-188]
 • سیم پیچی کمکی طراحی بهینه ماشین الکتریکی استفاده شده در فضا پیماها با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه فازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 151-164]

ش

 • شاخص کارایی شاخص‌های کارایی یک‌متغیره و چندمتغیره در محیط فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 269-310]
 • شاخص‌های کارایی تابعی شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 1-25]
 • شبکه عصبی یک مدل عصبی پویای کارا برای حل مسایل بهینه سازی ناهموار مقید با محدودیت‌های آفین و کران‌دار [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 69-112]
 • شبکه‌های حافظه‌دار بازگشتی بهبود ماشین یادگیر هیجانی مغز با الهام از ماشین یادگیر محدود فازی آنلاین حافظه‌دار بازگشی مبتنی بر سیستم عصبی فازی تاکاگی‌سوگنو [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 47-78]
 • شبکه‌های نرو فازی تاکاگی‌سوگنو بهبود ماشین یادگیر هیجانی مغز با الهام از ماشین یادگیر محدود فازی آنلاین حافظه‌دار بازگشی مبتنی بر سیستم عصبی فازی تاکاگی‌سوگنو [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 47-78]
 • شبیه‌سازی فازی طراحی شبکه توزیع استوار با در نظر گرفتن عدالت در توزیع محصولات تحت شرایط عدم‌قطعیت فازی (مطالعه موردی: استان تهران) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-46]
 • شبیه سازی مونت کارلو کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 21-42]
 • شمول دیفرانسیلی یک مدل عصبی پویای کارا برای حل مسایل بهینه سازی ناهموار مقید با محدودیت‌های آفین و کران‌دار [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 69-112]

ص

 • صنایع مس شهید باهنر کرمان رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس در مدل تعالی سازمانی با هدف ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی: صنایع مس شهید باهنر کرمان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 189-199]

ط

 • طراحی شبکه زنجیره‌تأمین طراحی شبکه توزیع استوار با در نظر گرفتن عدالت در توزیع محصولات تحت شرایط عدم‌قطعیت فازی (مطالعه موردی: استان تهران) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-46]
 • طرح نمونه‌گیری دنباله‌ای طرح نمونه‌گیری دنباله‌ای فازی با معیارهای پذیرش و رد نادقیق [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 49-70]

ع

 • عدم‌قطعیت فازی طراحی شبکه توزیع استوار با در نظر گرفتن عدالت در توزیع محصولات تحت شرایط عدم‌قطعیت فازی (مطالعه موردی: استان تهران) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-46]

ف

 • فضا پیما طراحی بهینه ماشین الکتریکی استفاده شده در فضا پیماها با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه فازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 151-164]

ق

 • قابلیت اطمینان جایابی بهینه کلید‌ها و منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش شاخص های بهره برداری در شبکه توزیع برق بااستفاده از توابع عضویت فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 79-110]
 • قانون تطبیق طراحی یک کنترل‌کننده تطبیقی افق پیش‌رونده مبتنی بر سیستم استنتاج فازی TSK برای یک سیستم دینامیکی غیرخطی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 171-188]

ک

 • کارایی فرایند کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 21-42]
 • کسب و کارهای کشاورزی بررسی تاثیر شاخص تنوع صادراتی و توسعه مالی بر مصرف برق در کسب و کارهای کشاورزی با ضرایب فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]
 • کلید‌های توزیع جایابی بهینه کلید‌ها و منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش شاخص های بهره برداری در شبکه توزیع برق بااستفاده از توابع عضویت فازی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 79-110]
 • کنترل افق پیش‌رونده طراحی یک کنترل‌کننده تطبیقی افق پیش‌رونده مبتنی بر سیستم استنتاج فازی TSK برای یک سیستم دینامیکی غیرخطی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 171-188]
 • کنترل‌کننده فازی الگوریتم مسیریابی دو هدفه مبتنی بر منطق فازی ربات‌های متحرک در محیط‌های پویای ناشناخته خلوت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 223-245]
 • کنترل کیفیت تعیین شاخص کارایی فرایند به روش استنباط پیشگو ناپارامتریک و بررسی آن در محیط فازی [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 71-93]
 • کنترل کیفیت آماری طرح نمونه‌گیری دنباله‌ای فازی با معیارهای پذیرش و رد نادقیق [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 49-70]
 • کیفیت فازی کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 21-42]

م

 • ماشین آهنربای دائم طراحی بهینه ماشین الکتریکی استفاده شده در فضا پیماها با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه فازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 151-164]
 • ماشین یادگیر محدود آنلاین بهبود ماشین یادگیر هیجانی مغز با الهام از ماشین یادگیر محدود فازی آنلاین حافظه‌دار بازگشی مبتنی بر سیستم عصبی فازی تاکاگی‌سوگنو [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 47-78]
 • ماشین یادگیر هیجانی مغز بهبود ماشین یادگیر هیجانی مغز با الهام از ماشین یادگیر محدود فازی آنلاین حافظه‌دار بازگشی مبتنی بر سیستم عصبی فازی تاکاگی‌سوگنو [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 47-78]
 • مجموعه‌های فازی مردد رویکردی نوین در مدلسازی و حل مسئله درخت فراگیر کمینه [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 111-123]
 • مجموعه های فازی مردد ارائه یک روش انتخاب ویژگی بر اساس مجموعه های فازی مردد در داده های چندبرچسبی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 201-222]
 • محیط پویای ناشناخته خلوت الگوریتم مسیریابی دو هدفه مبتنی بر منطق فازی ربات‌های متحرک در محیط‌های پویای ناشناخته خلوت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 223-245]
 • مدل تعالی سازمانی رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس در مدل تعالی سازمانی با هدف ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی: صنایع مس شهید باهنر کرمان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 189-199]
 • مدل‌های آماری رهیافت تصمیم‌گیری‌های چند معیاره در ارزیابی نیکویی برازش مدل‌های آماری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 247-267]
 • مدل‌های رگرسیون فازی رهیافت تصمیم‌گیری‌های چند معیاره در ارزیابی نیکویی برازش مدل‌های آماری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 247-267]
 • مسیریابی چندهدفه الگوریتم مسیریابی دو هدفه مبتنی بر منطق فازی ربات‌های متحرک در محیط‌های پویای ناشناخته خلوت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 223-245]

ن

 • نظریه‌ی گراف رویکردی نوین در مدلسازی و حل مسئله درخت فراگیر کمینه [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 111-123]
 • نمودار جمع تجمعی معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده‌های فازی [دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، 1400، صفحه 27-48]
 • نیکویی برازش رهیافت تصمیم‌گیری‌های چند معیاره در ارزیابی نیکویی برازش مدل‌های آماری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 247-267]