نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابرفضا ابرفضاهای برداری(کراسنری)شبه توپولوژیک فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 27-53]
 • ابرفضای برداری برخی ویژگی‌های مجموعه بردارهای نَرم روی ابرفضاهای برداری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 187-210]
 • ابرگروه گراف متناظر با ابرگروهوار فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 55-81]
 • اتوماتای عمومی همگون سازی اتوماتای نوتروسوفیک عمومی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 83-107]
 • اتوماتای فازی همگون سازی اتوماتای نوتروسوفیک عمومی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 83-107]
 • ادراک ادراک برپایه امکان: تأملی بر بازشناسی الگوی اشکال [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-26]
 • الگوی اشکال ادراک برپایه امکان: تأملی بر بازشناسی الگوی اشکال [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-26]
 • امکان ادراک برپایه امکان: تأملی بر بازشناسی الگوی اشکال [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-26]
 • انتخاب ویژگی برخط ارائه یک روش انتخاب ویژگی برخط مبتنی بر جریان ویژگی بر اساس انتگرال فازی چوکت [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 161-185]
 • انتگرال فازی چوکت ارائه یک روش انتخاب ویژگی برخط مبتنی بر جریان ویژگی بر اساس انتگرال فازی چوکت [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 161-185]
 • ایدآل تشابه در L-منطق ها [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 139-159]

ب

 • بازشناسی الگو ادراک برپایه امکان: تأملی بر بازشناسی الگوی اشکال [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-26]
 • بردار نَرم برخی ویژگی‌های مجموعه بردارهای نَرم روی ابرفضاهای برداری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 187-210]
 • بهبود مستمر توسعه چارچوب تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‌گیری گروهی در محیط فازی مردد (نمونه کاوی: اولویت‌بندی بهبود فرآیندهای کسب و کار در شرکت توزیع برق استان مرکزی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 231-267]

ت

 • تابع عضویت مروری بر درختان تصمیم فازی و غیرفازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 109-137]
 • تبدیل خطی برخی ویژگی‌های مجموعه بردارهای نَرم روی ابرفضاهای برداری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 187-210]
 • تصمیم‌گیری گروهی توسعه چارچوب تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‌گیری گروهی در محیط فازی مردد (نمونه کاوی: اولویت‌بندی بهبود فرآیندهای کسب و کار در شرکت توزیع برق استان مرکزی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 231-267]
 • توپولوژی ابرفضاهای برداری(کراسنری)شبه توپولوژیک فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 27-53]

ج

 • جریان ویژگی ارائه یک روش انتخاب ویژگی برخط مبتنی بر جریان ویژگی بر اساس انتگرال فازی چوکت [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 161-185]

د

 • داده‌کاوی مروری بر درختان تصمیم فازی و غیرفازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 109-137]
 • داده‌های با ابعاد بالا ارائه یک روش انتخاب ویژگی برخط مبتنی بر جریان ویژگی بر اساس انتگرال فازی چوکت [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 161-185]
 • درخت تصمیم فازی مروری بر درختان تصمیم فازی و غیرفازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 109-137]

ر

 • رابطه اساسی گراف متناظر با ابرگروهوار فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 55-81]

ز

س

 • ساختارهای شکیل معنادار ادراک برپایه امکان: تأملی بر بازشناسی الگوی اشکال [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-26]
 • سیستم‌های فازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 211-229]

ش

 • شبه توپولوژی ابرفضاهای برداری(کراسنری)شبه توپولوژیک فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 27-53]

ط

 • طبقات الگو ادراک برپایه امکان: تأملی بر بازشناسی الگوی اشکال [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-26]

ف

 • فازی ابرفضاهای برداری(کراسنری)شبه توپولوژیک فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 27-53]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی توسعه چارچوب تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‌گیری گروهی در محیط فازی مردد (نمونه کاوی: اولویت‌بندی بهبود فرآیندهای کسب و کار در شرکت توزیع برق استان مرکزی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 231-267]

ک

 • کارآفرینی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 211-229]
 • کشاورزی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 211-229]

گ

 • گراف همبند گراف متناظر با ابرگروهوار فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 55-81]
 • گراف وابسته گراف متناظر با ابرگروهوار فازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 55-81]

م

 • مجموعه نَرم برخی ویژگی‌های مجموعه بردارهای نَرم روی ابرفضاهای برداری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 187-210]
 • مجموعه نوتروسوفیک همگون سازی اتوماتای نوتروسوفیک عمومی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 83-107]
 • مجموعه‌های فازی مروری بر درختان تصمیم فازی و غیرفازی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 109-137]
 • مجموعه‌های فازی مردد توسعه چارچوب تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‌گیری گروهی در محیط فازی مردد (نمونه کاوی: اولویت‌بندی بهبود فرآیندهای کسب و کار در شرکت توزیع برق استان مرکزی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 231-267]
 • مجموعه‌های فازی نوع-2 توسعه چارچوب تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‌گیری گروهی در محیط فازی مردد (نمونه کاوی: اولویت‌بندی بهبود فرآیندهای کسب و کار در شرکت توزیع برق استان مرکزی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 231-267]
 • مقایسات زوجی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 211-229]
 • منطق فازی تشابه در L-منطق ها [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 139-159]

ن

 • نُرم برخی ویژگی‌های مجموعه بردارهای نَرم روی ابرفضاهای برداری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 187-210]

ه

 • هم‌ارزی اتوماتا همگون سازی اتوماتای نوتروسوفیک عمومی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 83-107]