نویسنده = بهرام صادقپور گیلده
شاخص‌های کارایی یک‌متغیره و چندمتغیره در محیط فازی

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 269-310

بهرام صادقپور گیلده؛ زینب عباسی گنجی