نویسنده = ���������� ������ ��������������
کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 191-204

حسین آزادی خیرآبادی؛ محمدرضا ماشین چی