نویسنده = محسن مددی
کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 179-190

رضا اعتصامی؛ محسن مددی؛ رضا پور موسی؛ رضا اشرف گنجویی