نویسنده = ناصر شهسواری پور
موازنه هزینه، زمان، کیفیت در زمانبندی پروژه با کیفیت فازی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 43-68

ناصر شهسواری پور؛ شهلا حیدربیگی


محاسبه مسیربحرانی فازی شبکه پروژه با متغیرهای زبانی

دوره 3، شماره 2، دی 1399، صفحه 177-194

ناصر شهسواری پور؛ شهلا حیدربیگی